Tytuł projektu RPMA.03.03.00-14-I761/21 - Wdrożenie innowacji w dziale produkcyjnym przedsiębiorstwa Prozamet
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP
Oś priorytetowa III
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Cel projektu Wdrożenie nowej metody produkcji kół zębatych i elementów mechanizmu różnicowego, umożliwiającej podniesienie jakości wykonania finalnego produktu. W celu realizacji głównego założenia przedsięwzięcia przewiduje się zakup dwóch maszyn:
  • tokarki sterowanej numerycznie,
  • pionowego centrum obróbkowego.
Planowane efekty
  • Podniesienie jakości wykonywanych elementów
  • Wprowadzenie nowych produktów na rynek
  • Wzrost obrotów
  • Utworzenie dodatkowych miejsc pracy
  • Redukcja ilości i zmiana rodzaju odpadów, powstających w trakcie procesu produkcyjnego
Całkowita wartość projektu 1.755.210,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 917.175,20 PLN
Strona projektu https://prozamet.pl/rpma